Muhasebe Bilgi Sistemi
n Ulaşılması istenen ortak amaca uygun olarak,girdileri kabul ederek çıktılar üreten ve birbirleriyle ilişkili bileşenlerden oluşan süreç Sistem'dir.
n Geri bildirimin amacısistemin ürettiği çıktıda sapma olmasıdurumunda girdi ve işlem eylemleri üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.
n Bilgisayarla bilgi işlemenin özellikleri:Veri girişleri optik karakter okuyucu yardımıyla yapılır.
Saklama işlemi manyetik ortamlarda gerçekleştirilir. Bilgi işleme faaliyetleri insan beyni veya hesap makineleri yardımıyla gerçekleştirilir.Kontrol işlemleri bilgisayar programlarıyardımıyla gerçekleştirilir.
n Bellek birimi mali karakterli işlemleri insan aracılığı olmaksızın özdevimli olarak yürütebilen birimdir.
n Bir imalat işletmesinin malzeme hareketlerinin izlenmesine yönelik olarak hazırlanan program Uygulama yazılımıyazılım grubu içinde yer alır.
n İşletmenin, programcının üst düzey programlama diliyle yazmışolduğu muhasebe programını bilgisayar sisteminin anlayabileceği amaç programa dönüştürmesi işlemine Derleme denir.
n İşletme malzeme hareketlerinin izlenmesi amacıyla bir veri tabanıoluşturmak istemektedir. Bu veri tabanında her bir malzemenin kodu, adı, giren, çıkan ve kalan miktarlarına ilişkin bilgiler yer alacaktır.Bu veri tabanındaki her bir malzemenin adıveri öğelerinden Kayıt ile ifade edilir.
n Bir işletmede personel ücret bilgileri ile personel kimlik bilgilerinin izlenmesine yönelik bir yazılım geliştirilmektedir. Bu amaçla personel ve ücret kütüğü oluşturulacaktır. Çalışanların sosyal güvenlik numarasıher iki kütük içinde kayıt anahtarıolarak benimsenmiştir. Böyle bir veri yapısıListe Yapısıdır.
n Mali karakterli bir bilginin bilgisayarın bir çevre donanımından ya da bir saklama aygıtından elde edilme süreci Erişim'dir.
n Bilgi işleme sistemi seçiminde dikkate alınması gereken konular: Mevcut bilgi işleme sistemlerinin neler olduğu, Bilgi işleme sistemlerinin yerine getirebileceği işlevlerin neler olduğu, Bilgi işleme sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğu, Bilgi işleme sistemlerinin donanım ve yazılım yapıları
n Genel Müdürlüğü Antakya'da bulunan işletmenin İzmir ve Adana'da iki şubesi bulunmaktadır. İşletmenin genel müdürlüğü ile şubeleri arasında terminal bağlantısıbulunmamaktadır. Ancak işletmenin muhasebe işlemleri Antakya'da yürütülmektedir. Bu işletme için uygun bilgi işleme sistemi Yığın işleme sistemidir.
n Çevrimiçi gerçek zamanlıbilgi işleme sistemi: Bilgi işlemedeki zaman yitirme ve iletişsorununa bir çözümdür. Üst yönetimin bilgiye hızla ulaşmasısağlanır. Çıktılara ulaşmak yığın işleme sistemine göre çokdaha kolaydır. Veriler oluştuklarıanda ve yerde işlenirler.
n Muhasebe bilgi sisteminin alt sistemleri: Finansal Muhasebe, Sorumluluk Muhasebesi, Ücret ve İşçilikler, Satışlar-Alacaklar
n Verinin bilgiye dönüştürülmesi için yapılması gereken bilgi işlem faaliyetleri: Hesaplama, Kaydetme, Özetleme, Sınıflandırma
n Muhasebe fişlerinin kullanım yararları: Aynı nitelikteki işlemlerin topluca kaydedilmesi, Kayıtların kontrolünün kolaylaşması, Yanlışkayıt olasılığının azaltılması, Kayıtların düzenli olması
n Alt bilgi sistemleri arasında karşılıklıbilgi alışverişi vardır. Muhasebe bilgi sistemi alt bilgi sistemlerinden oluşur. Alt bilgi sistemleri kendi aralarında etkileşime sahiptir. Alt bilgi sistemleri haberleşme kanallarıaracılığıyla bütünleşir.
n Muhasebe bilgi sisteminin amaçları: Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine getirmek, Geleceğe ilişkin işletme faaliyetlerini planlamak, İşletme faaliyetlerinin kontrolünü yapmak, İşletme yönetimi için temel bilgileri üretmek.
n İşletme, müşterisinden yeni bir siparişalmıştır.Siparişin doğruluğu ve gerçekliği onaylandıktan sonra satışmemurunun satışişlemi ile ilgili olarakdepoya göndereceği belge SatışEmri'dir.
n Satışişlemlerini bilgisayarlıbir ortamda izleyen işletme, mallarıambalajladıktan sonra müşteriye teslim etmiştir. Bu aşamada nakliye birimi tarafından düzenlecek belge Sevk İrsaliyesidir.
n Gelir döngüsünün kaynak belgeleri: Müşteri Sipariş Belgesi, Fatura, Sevk İrsaliyesi, SatışEmri
n İşletme müşterisinden aldığıbir siparişi henüz müşterisine teslim etmemişve fatura düzenlememiştir. İşletme bu siparişleri Açık Satış Emirleri Kütüğünde izlemelidir.
n Gelir döngüsü kapsamında ele alınanlar: Gelir işlemlerini işletmenin finansal tablolarında göstermek, Müşteriden avans alınması, Müşteri siparişlerinin kontrol edilmesi, Müşterinin kredi durumunun kontrol edilmesi
n Harcama döngüsünü başlatan belge Satınalma İsteğidir.
n Üretim departmanından satınalma isteği gelen "A" cinsi malzeme için satın alma departmanıuygun satıcıyıseçmişve satın alma emrini düzenlemiştir. Satın alma departmanıtarafından düzenlenen satın alma emri Satıcıya, Üretim departmanına, Teslim alma departmanına, Borç hesaplarıdepartmanına gönderilir.
n İşletme gereksinim duyduğu mallarla ilgili satıcı seçiminde gereksinim duyduğu verileri Satıcı Referans Kütüğünden (Satıcılar ana kütüğü) sağlar.
n Teslim alınan mallarla ilgili olarak satıcıya ödeme yapılacaktır.Ödemenin yapılabilmesi için bu işlemle ilgili olarak yapılmasıgereken kontroller:Satın almanın onaylanmışolduğu, Malların tam olarak teslim alındığı, Fatura üzerindeki birim fiyatların satın alma emriyle uygun olduğu, Faturadaki malların istenen siparişlere uygun olduğu
n İşletme gereksinim duyduğu mallarla ilgili olarak satın alma emri düzenlemiştir. Satın alma emrinin düzenlenmesi ile ilgili olarak kullanılacak kütükler: Stoklar Ana Kütüğü-SatıcıAna Kütüğü-Açık Alış Emirleri Kütüğü
n Üretim döngüsünün kaynak belgeleri: İşlemler Listesi, Malzeme İstek Fişi, Satın Alma İstek Fişi, Ürün Ağaçları
n Bir üretim işletmesinde üretimine başlanan siparişlere ilişkin miktar ve hangi aşamada olduklarına ilşkin bilgileri içeren kütük Açık Üretim Emirleri Kütüğüdür.
n "A" Üretim İşletmesi özel bir siparişalmıştır. Siparişin alınmasından sonra üretim planlama sorumlusu siparişe ilişkin verilerin girişini yapmış ancak henüz üretim başlamamıştır. Bu amaçla Ürün AğacıKütüğü-İşlemler Kütüğü nün günlenmesi gereklidir.
n İşlemler listesi mamul üretimi için gerekli işlemlerin sırasal olarak belirtildiği belgedir.
n Üretim planlamasıile ilgili olarak kullanılan belgeler: Malzeme gereksinim raporu, Gözdengeçirilmişüretim çizelgesi, İşlemler listesi, Ürün ağaçları
n İşletmede çalışanlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek belgeler: İşe GirişBildirgesi,Muhtasar Beyanname, Dört aylık bildirge, Aylık bildirge
n Bordro ana kütüğünün tamamlayıcısıdurumunda olan ve çalışanın adresi, becerileri, görevi, eğitim durumu gibi bilgilerin yer aldığıkütük Personel Referans Tarih Kütüğüdür.
n Bir işletmenin maddi duran varlık (MDV) işleme sistemi içinde ele alınmasıgereken faaliyetler: MDV için amortisman payının hesaplanması, MDV'ın kredili satın alınması, MDV'ın bakım onarımıiçin yürütülen faaliyetler, MDV'ın satılması
n Maddi duran varlık işleme sistemi içinde ele alınması gereken varlıklar: Demirbaşlar, Arazi ve Arsalar, Yeraltıve Yerüstü Düzenleri, Binalar
n Bilgi işleme süreci içinde yer alanlar: Verilerin sınıflandırılması, Sonuçların özetlenmesi, Sonuçların karşılaştırılması, Verilerin derlenmesi
n Veri yapılandırılmasında kullanılan yaklaşımlar: Basit doğrusal yapı, Ağaç yapısı, Liste yapısı, Ağ yapısı
n İşletme üretim faaliyetlerinde kullandığı malzemelere ilişkin hareketleri bilgisayar ortamında izlemek istemektedir. İşletmenin bu amaçla satın alacağıyazılım Uygulama yazılımıkapsamındadeğerlendirilir.
n Çevrim içi - gerçek zamanlıbilgi işleme sisteminin özellikleri: İşlemler oluştuğu anda kütükler günlenir.Giriş- Çıkışbirimleri ana işlem birimiyle doğrudan ilişki içindedir. Veriler oluştuklarıanda ve yerde işlenebilir. Zaman yitirme ve iletişim sorunlarına bir çözümdür.
n Muhasebe bilgi sisteminin öğeleri: Fatura, ücret bordrosu gibi ilk işlem bilgileri Yönetime kontrol amaçlısunulan raporlar Muhasebe biriminde çalışan personel Yasal defterlerle, stok kartlarıgibi kayıt belgeleri
n Siparişi kabul edilen mallar depoda hazırlandıktan sonra müşteriye sevk irsaliyesi ile birlikte gönderilmiştir. Günün sonunda faturalama memuru sevk edilen mallarla ilgili faturalarıdüzenlemek istemektedir. Faturanın düzenlenmesi aşamasında yapılan işlemler: Her bir müşterinin hesabıborçlandırılır. Satışemirleri satışlar tarih kütüğüne transfer edilerek kapatılır. Faturaların çıktısıalınır. Stoklar kayıtlarda görülen tutarlar kadar azaltılır.
n İşletme müşterilerinden yapmışolduğu tahsilatları her bir fatura için ayrıayrıizlemekte ve dönem sonlarında müşterilerine tek tek fatura tutarlarınıve
ödemelerin bir dökümünü göndermektedir. Alacakların izlenmesinde kullanılan bu yöntem Bakiyenin Devri yöntemidir.
n Harcama döngüsü veri kaynakları: Teslim alma raporu, Alışfaturası, Satın alma istek belgesi, Kasa tediye fişi
n Üretime başlanan siparişile işletmeye tekrar işlenmek üzere geri dönen mamullere ilişkin miktarların ve bunların hangi aşamada olduklarının izlendiği kütük Açık Üretim Emirleri Kütüğüdür.
n İşletme personelinin çalışma süreleri zaman kartlarında izlenmekte ve dönemler itibariyle zaman kartlarının yığın toplamlarıalınmaktadır. Zaman kartlarıyığınının bilgisayarlıortama aktarılmasıile gerçekleşen işlemler:Personele ilişkin veriler sicil numaralarına göre sıralanır.Ücret ödeme çekleri hazırlanır.Bordro ile ilgili işlemler yasal defterlere kaydedilir.Bordro dökümü alınır.
n Maddi duran varlık ana kütüğü içinde maddi duran varlığın kodu, cinsi, bulunduğu birim, satıcının adı, satın alma tarihi, amortisman oranıgibi bilgiler yeralır.
n Ay sonu muhasebe kayıt süreci kapsamında ele alınacak işlemlerden biri döneme ilişkin sabit varlıkların amortisman tutarınıyansıtan ayarlama kayıtlarıdır.
n Muhaebe kayıt sistemi tarafından üretilen finansal raporlar: Bilanço, Alacak analiz raporu, Mizanlar, Maliyet dağıtım tablosu
n Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsününsahip olmasıgereken özellikler:Envanter kayıtlarının yapılmasına olanak sağlanmalıdır.Mali karakterli işlemler için uygun hesap sınıflaması yapılmalıdır.Mizan eşitliklerini sağlamasıgerekir.Finansal tabloların zamanında ve doğru bir şekilde elde edilmesi sağlanmalıdır.
n Veri tabanıgeliştirmede gereksinim duyulan verilerin ve çeşitli veri kalemleri ile setleri arasındaki ilişkilerin tümünün toplanmasıyla veri gereksiniminin tanımlanmasıaşamasıKavramsal Yapılandırmadır.
n Veri tabanıyaklaşımının yararlarından biri gereksinim duyulan bilgiye hızlıve kolay ulaşılabilmesidir.
n Satışnoktasısistemlerinin özellikleri: Bu sistemler departmanlımağazalarda, kitapçılarda ve süper marketlerde kullanılır. Sistemde ürüne ait veriye bar kodlar aracılığıile ulaşılır. Sistemdeki terminaller satışverilerini merkezi ağla merkezi işlem birimine gönderir. Yöneticilerin son bir gün veya bir saat içinde yapılan satışlara ait bilgilere ulaşılmasınısağlar.
n Bir üretim işletmesi gereksinim duyduğu malzeme siparişini satıcıya bilgisayar ortamında iletmekte ve satın almaktadır. Böyle bir işlem Elektronik Veri Değişimi Sistemleri ağıkullanılarak yapılabilir.
n Bir işletmenin gereksinimlerine ve yapısına yanıt verecek şekilde ve birden fazla kişi ve birden fazla uygulama için kullanılabilecek şekilde organize edilmişbirbiriyle ilgili veriler toplamı Veri Tabanıdır.
n Karar Destek Sistemleri (KDS) : KDS , yeni geliştirilen bir ürünün pazara sunulup sunulmamasıile ilgilenir. KDS, kestirilemeyen veya kısmen kestirilebilen problemlerle uğraşır. KDS'ne , bir ya da daha fazla yöneticinin katılımı gerekir. KDS, bireylerin entellektüel niteliklerini bilgisayarın nitelikleri ile birleştirir.
n Sistem Analizi:Sistem Analizinde kantitatif teknikler kadar yargıve deneyimden de yararlanılır. İşletmenin karar merkezleri arasındaki bilgi akışının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalardır.Sistem Analizi problemin tanımlanmasıile başlar.İşletmede var olan uygulamaların geliştirilmesi için yapılabilir.
n Muhasebe Bilgi Sistemi geliştirme ilkeleri: Uygun
maliyet, Örgüt yapısı, Esnek olma, Raporlama
n Sistem geliştirme çalışmasının ilk aşamasıPlanlama
aşamasıdır.
n Muhasebe bilgi sistemi tasarımıyapılırken, çıktıların
belirlenmesi aşamasında dikkate alınmasıgerekli
konular:Çıktıların hangi bilgi gereksinimini karşılayacağı
Çıktıların ne şekilde olacağıve neleri içereceği
Çıktıların kaç suret olacağıve nereye gönderileceği
Çıktıların düzenlenme dönemi
n Bir işletmede kullanılan fatura, stok kartları,
malzeme istek fişleri, puantaj kartlarıSistem
Belgeleri kapsamında ele alınır.
n Yeni sistemin uygulamaya konulmasıişlemlerinin
yürütülmesindeki yaklaşımlar:
Eski sistemin bölüm bölüm terk edilmesi ve yeni
sistemin bu bölümlere uygulanması
Eski sistemin tamamen iptal edilip yerine yeni
sistemin uygulamaya konması
Eski sistemin kısım kısım terk edilerek yeni sistemin
aynışekilde uygulamaya konması
Yeni sistem tam çalışır duruma gelinceye kadar eski
sistemle birlikte uygulanması
n Muhasebe bilgi sisteminin tasarımında kodlama
işlemi yapılırken dikkate alınacak ilkeler:
Kodlama tüm alt sistemler için anlamlıve tutarlı
olmalıdır.
Kodlama değişikliklere cevap verebilecek esneklikte
olmalıdır.
Her kod yalnızca bir unsuru simgelemelidir.
Kodlama sistemi kullanıcılar için anlaşılabilir
olmalıdır.
n "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile şu
konularda düzenleme yapılmıştır: Muhasebenin
temel kavramları, Muhasebe Politikalarının
açıklanması, Mali tablolar ilkeleri, Tekdüzen hesapplanı
n Bir işletmenin hesap planıoluşturulurken bilinmesi
gerekli olanlar:
İşletmenin yapısının ve işakışının bilinmesi,
Hesapların yapısının bilinmesi, Muhasebe ilkelerinin
bilinmesi, Yönetim için yararlıraporların
hazırlanmasıiçin gerekli olan hesapların bilinmesi.
n Bilgi işlemenin tanımı: Veriyi kullanılabilir ve
anlamlıkılan her türlü eylemdir.
n Bilgisayar ile kullanıcısıarasındaki iletişimi sağlayan
birim Girişbirimidir.
n Verinin düzenlenip yapılandırılmasıişlemlerinden
sonra bilgiye ulaşmaya olanak sağlayacak
yaklaşımlardan biri Sırasal kütük düzenlemedir.
n Yığın işleme sisteminde
Bilgi belirli dönemler itibariyle günlenebilir.
Yöneticiler istedikleri anda güncel bilgiye
ulaşamazlar.
Rutin işlemlerin işlenmesinde kullanılan bir
yaklaşımdır.
Şubeleri arasında doğrudan terminal bağlantısı
olmayan işletmeler için uygundur.
n İşletmenin, müşterilerine kredili olarak sattığımallar
karşılığında aldığıçeklerle ilgili olarak güncellenecek
kütük Alacak hesaplarıana kütüğüdür.
n İşletme, müşterisinden aldığısiparişi hazırlayarak
adresine göndermiştir. Buna göre, müşteriye
gönderilen mala ilişkin faturanın düzenlenebilmesiiçin nakliye departmanından faturalama
departmanına gönderilmesi gereken belgeler : Satış
emri, Sevk irsaliyesi
n İşletmenin siparişettiği mallar işletmeye ulaşmış,
mallar kontrol edilmiş, herhangi bir hata veya
noksanlık olmadığıbelirlenmişve mallar teslim alma
raporu ile birlikte depoya gönderilmiştir. Bu
aşamadan sonra depo görevlisinin yapacağıişlem
Stok miktarınıarttırarak stoklar ana kütüğünü
günlemek
n Üretim döngüsünde çevrimiçi bilgi işleme sistemi
kullanılmasının yararları:
Mamul bazında çalışılan sürenin hesaplanması
amacıyla kullanılan belge kullanımınıortadan
kaldırması
İşlem gerçekleştiğinde veri girişi yapılacağından
hatalarıönemli ölçüde azaltması
İşletmenin fazla stokla çalışmasınıönlemesi
Üretim çizelgelerindeki değişiklikleri kolaylıkla
gerçekleştirebilmesi
n İşletmeye, müşterisi tarafından özel bir sipariş
verilmiştir. İşletme bu siparişin üretimini ilk kez
gerçekleştirebileceği için ilgili siparişi tasarım
bölümüne iletmiştir. Buna göre mamul tasarımıile
ilgili olarak günlenmesi gereken kütükler : Ürün
ağacıkütüğü-İşlemler kütüğü
n Bir üretim işletmesinde işçilerin işe başlama ve işi
bitirme süreleri zaman kartlarıdüzenleme
departmanıtarafından belirlenmektedir. Buna göre,
belirlenen süreler esas alınarak çalışanlara ödenecektutarlar ile kesintilerin gösterildiği belge Ücret
bordrosu
n Maddi duran varlık işleme sistemi tarafından
üretilen raporlar: Hurda değeri raporu, Edinim
raporu, Kullanımda olan maddi duran varlık
raporu, Amortisman giderleri listesi
n Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsünün
sahip olmasıgereken özellikler:
İşlemleri uygun hesaplarda sınıflandırabilmesi
İşletmenin mali karakterli işlemlerini hızlıve tam
olarak kaydedebilmesi
Mizan eşitliklerini sağlaması
Dönem sonu işlemlerinin yapılabilmesine olanak
sağlaması
n Kaydetme döngüsünün çıktıları: Günlük defter,
Mizanlar
n Veri tabanıyaklaşımının özellikleri:
Verinin ilgili uygulama programlarından bağımsız
olarak ele alınması
Veri kalemlerinin sisteme sadece bir kez girilmesi
İşletmedeki tüm bölümlerin aynıveri tabanını
kullanabilmesi
Veri girişi yapılmasıyla tüm veri setlerinin aynıanda
günlenebilmesi
n İşletme muhasebe uygulamalarıiçin veri tabanı
sistemi oluşturmak istemektedir. Bu amaçla
yapılacak işler için ele alınacak aşamalar: 1-
Kavramsal yapılandırma aşaması2-Mantıksal
düzenleme aşaması3-Fiziksel düzenleme aşaması4-Uygulamaya koyma aşaması
n Verinin gereksinim duyan taraflara iletilmesinde
kullanılan iletişim ağının donanım unsurları:
Modem, Merkezi işlem birimi, Terminal, İletişim
kontrol birimi
n A bankasımüşterisi, Y bankasımüşterisi satıcının
hesabına havale yaptırmak amacıyla A bankasına
başvurmuştur. A bankasımüşteriden havale tutarını
kabul ederek Y bankasına havale etmiştir. Çevrimiçi
terminallerin kullanıldığıbu iki banka arasındaki
iletişim ağyapısı: Elektronik fon transfer sistemleri
n Uzman sistemler: Karar verme hızınıarttırır.
Problemleri veri sağlamak yerine cevaplar
sağlayarak çözer. Uzmanların bilgilerinin gelecek
dönemlere de aktarılmasınısağlar. Bir bilgisayar
yazılımıdır.
n Karar destek sistemleri kapsamında ele alınabilecek
problemlerden biri İşletmenin yeni bir ürünün
pazara sunulup sunulmayacağının belirlenmesi
n Değişiklikler karşısında yeni düzenleme
gerektirmeksizin, yeni gereksinimlere yalnızca yeni
bir takım eklerle cevap verebilen Muhasebe Bilgi
Sistemi Geliştirme İlkesi : Esnek olma ilkesi
n Bir işletme üretim hatları, ambarlar ve muhasebe
departmanıarasında fiziksel akışile bilgi akışında
karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi amacıyla
yapılan çalışmalar bütününe Sistem Analizi denir.
n Muhasebe bilgi sistemi geliştirme çalışmalarıyapılırken çıktıların elde edilmesi için yanıtlanması
gereken sorular:
Çıktıların hangi bilgi gereksinimini karşılayacağı
Çıktıların hangi bilgileri içereceği
Çıktıların kaç suret olacağı
Çıktılarda yer alacak bilgilerin hangi ayrıntıda
olacağı
n İşletmede muhasebe bilgi sistemi geliştirme
çalışmalarıkapsamında girdi-işleme-çıktıile ilgili
bilgi akışıve bunu gerçekleştirecek personel,
donanım ve haberleşme araçlarıbelirlenmiştir. Bu
çalışmalar Sistem öğelerinin belirlenmesi aşaması
kapsamında değerlendirilir.
n Muhasebe bilgi sisteminin kurulmasının veya mevcut
sistemde iyileştirme yapılmasının nedenleri:
Bilgisayar teknolojisinde değişiklikler
İşletmede yapısal değişiklik yapılması
İşletmecilik uygulamalarındaki yeni gelişmeler
İşletmenin büyümesi
n Uygulama aşamasına gelmişmuhasebe bilgi sistemi
geliştirme çalışmalarında yapılanlar:
Sistemin başarılıolup olmadığının belirlenmesi
Sistem belgelerinin ve donanımın sağlanması
Geliştirilen sistemin denenmesi
İlgili personelin yetiştirilmesi
n Veri veya bilgilerin sistematik olarak düzenlenmesi
işlemine Kodlama denir.
n Muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin arttırabilmesi
için dosyaların düzenlenmesinde göz önündebulundurulmasıgereken ilkeler:
Veri veya bilgileri konularına ayrılarak dosyalama
Veri veya bilgileri güvenlik içinde saklama olanağı
yaratma
Veri veya bilgileri ilgililerin kullanabileceği gibi
düzenleme
Veri veya bilgilere kolaylıkla erişilebilecek şekilde
düzenleme
n Genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin bir arada
yürütüldüğü ve gider yerleri ile gider taşıyıcıları
hesaplarınıiçeren hesap planıBirci sistem (monist)
ile ifade edilir.
n Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile
belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak
zorunda olanlar: Kooperatifler, Kollektif şirketler,
Anonim şirketler, Adi ortaklıklar
n Y.Müh. Naim Uygun tarafından hazırlanmıştır.
Pencereyi Kapat (Close the window)
http://www.pekiyi.150m.com
Y.Müh. Naim Uygun
Share your views...

0 Respones to "Muhasebe Bilgi Sistemi"

Yorum Gönder

 

© 2010 Bilgi Muhasebe Tüm Hakları Saklıdır Yemek Tarifleri Seo